Regulamin wyborów RADY

REGULAMIN  WYBORÓW Rady Partnerstwa Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych „Rondo” w Głogowie uchwalony dnia ………………………………

§ 1

Rada Partnerstwa reprezentuje interesy wszystkich Członków Partnerstwa Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych Rondo.

§ 2

Członków Rady Partnerstwa wybierają i odwołują Członkowie Partnerstwa.

 1. Rada składa się z 3 do 5 przedstawicieli Partnerstwa.
 2. Członkiem Rady Partnerstwa może być wyłącznie Członek Partnerstwa Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych Rondo.

§ 3

 1. Wybory Rady odbywają się na zebraniu partnerstwa zwołanym na wniosek Koordynatora Partnerstwa w uzgodnionym terminie.
 2. O miejscu, terminie zebrania koordynator Partnerstwa powiadamia członków Partnerstwa przez e-mail z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.

§ 4

 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Rady Partnerstwa Członkowie Partnerstwa powołują komisję wyborczą w skład której wchodzi również Koordynator Partnerstwa, wyznaczając równocześnie jej przewodniczącego i zastępcę.
 2. Do zadań komisji wyborczej należy:
 • wywieszenie regulaminu wyborów na stronie internetowej Koordynatora Partnerstwa,
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
 • przygotowanie listy obecności Członków Partnerstwa na zebraniu wyborczym,
 • przygotowanie kart do głosowania,
 • prowadzenie zebrania,
 • zabezpieczenie dokumentów z zebrania, w tym kart do głosowania
 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Partnerstwa należy składać do komisji wyborczej podczas zebrania wyborczego.
 2. Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
 • imię i nazwisko osoby kandydującej,
 • nazwę organizacji, którą reprezentuje kandydat,
 • potwierdzenie ustne wyrażające wolę kandydowania na daną funkcję,
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków regulaminu.
 1. Kandydat powinien uzyskać poparcie, co najmniej jednego Członka Partnerstwa.
 2. Do zgłaszania kandydatów do Rady Partnerstwa uprawnieni są wszyscy Członkowie Partnerstwa, z tym że z każdej organizacji pozarządowej można zgłosić jednego kandydata.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Partnerstwa przez członka komisji wyborczej przestaje on pełnić tę funkcję. Decyzję o uzupełnieniu składu komisji wyborczej podejmują  Członkowie Partnerstwa.
 4. Rada wybierana jest na roczną kadencję. Kadencja rozpoczyna się z chwilą wyboru Rady. Przewodniczącego wybiera się w osobnym głosowaniu

§ 5

 1. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji wyborczej. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja wyborcza.
 2. Zebranie protokołuje osoba wskazana przez koordynatora Partnerstwa w uzgodnieniu z Członkami Partnerstwa.
 3. Członkowie Partnerstwa zobowiązani są do udziału w zebraniu. Swoją obecność potwierdzają na liście obecności.
 4. Przewodniczący zebrania otwierając zebranie przedstawia porządek zebrania, który winien zawierać m.in.:
 • Zgłoszenie kandydatów,
 • przedstawienie zgłoszonych kandydatów,
 • pytania do kandydatów.

§ 6

 1. Procedurę wyborczą rozpoczyna przewodniczący zebrania powołując komisję skrutacyjną spośród członków komisji wyborczej czy Członków Partnerstwa. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków i podlega zatwierdzeniu przez  Członków Partnerstwa obecnych na zebraniu w  głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku nie zatwierdzenia zaproponowanego przez przewodniczącego zebrania składu komisji skrutacyjnej, członków komisji skrutacyjnej powołuje się z Członków Partnerstwa zgłoszonych z sali i zatwierdza  indywidualnie w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat do Rady Partnerstwa.
 4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
 • ustalenie sposobu głosowania,
 • rozdanie kart do głosowania,
 • zebranie kart do głosowania,
 • policzenie głosów,
 • ogłoszenie wyników głosowania,
 • sporządzenie protokołu z głosowania.

§ 7

 1. Wybory Rady Partnerstwa odbywają się w trybie tajnym i bezpośrednim.
 2. Każdej organizacji pozarządowej będącej Członkami Partnerstwa przysługuje jeden głos, bez względu na ilość osób reprezentujących go na zebraniu wyborczym.
 3. Głosuje się za pomocą karty do głosowania z wypisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.
 4. Głosuje się poprzez pozostawienie na karcie do głosowania nie skreślonych nazwisk kandydatów, na których oddaje się głos.
 5. Za wybranego uznaje się kandydata, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów ważnych.
 6. Głosowanie uważa się za nieważne, jeżeli liczba oddanych kart do głosowania przekracza liczbę  Członków Partnerstwa obecnych na zebraniu.

§ 8

 1. Kadencja Członka Rady Partnerstwa wygasa w przypadku:
 • złożenia rezygnacji lub odwołania
 • rozwiązania lub wygaśnięcia kadencji na członka Rady Partnerstwa.
 1. W przypadku niewywiązywania się członka Rady Partnerstwa ze swoich obowiązków może on być odwołany z tej funkcji przed upływem  Odwołania dokonuje się w  takim samym trybie, jaki obowiązuje przy  przeprowadzeniu  wyborów.
 2. Na wniosek Członków Partnerstwa członek Rady Partnerstwa może zostać odwołany w trybie określonym w

§ 9

 1. Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadza się w drodze uzgodnienia pomiędzy Członkami Partnerstwa .

Logotyp - RONDO.glogow.pl

Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDOW sprawach informacyjnych oraz organizacyjnych dotyczących działalności Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO – prosimy o kontakt z organizacją koordynującą działania:

Fundacja FLIS

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

X
X