Partnerstwo RONDO

Partnerstwo organizacji pozarządowych pod nazwą: Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych
RONDO

PREAMBUŁA

Przyjmując za cel nadrzędny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy miasta i powiatu głogowskiego oraz mając na względzie wzmocnienie aktywności obywatelskiej mieszkańców, organizacje pozarządowe miasta i powiatu głogowskiego powołują Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych „Rondo“ , zwane dalej Partnerstwo.

§ 1 CZŁONKOWIE PARTNERSTWA

 1. Członkami Partnerstwa są organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i powiatu głogowskiego w następujących obszarach
  a. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
  b. niepełnosprawność,
  c. edukacja i nauka,
  d. rozwój demokracji, prawa człowieka i bezpieczeństwo publiczne,
  e. rozwój regionalny, rynek pracy i integracja europejska,
  f. ekologia i ochrona środowiska,
  g. kultura i sztuka,
  h. sport i turystyka
  oraz innych obszarach zadań publicznych wymienionych w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz.I, art.4).
 2. Członkami Partnerstwa może stać się każda organizacja pozarządowa mająca swoją siedzibę na terenie miasta lub powiatu głogowskiego.
 3. Rolę koordynatora Partnerstwa Członkowie Partnerstwa powierzają Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych w Głogowie
 4. Organizacje wyrażające zgodę na udział w Partnerstwie wypełniają deklarację uczestnictwa podpisaną przez osoby uprawnione zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych organizacji
 5. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. CEL PARTNERSTWA

 1. Partnerstwo zostaje powołane w celu reprezentacji organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i powiatu głogowskiego w obszarach wymienionych w § 1 Umowy Partnerstwa
 2. Sygnatariusze Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych „Rondo“ w trosce o jak najlepszy rozwój lokalny deklarują w ramach współpracy:
  a. wolę współpracy z samorządami lokalnymi i administracją państwową
  b. tworzenie projektów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw
  c. nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy trzema sektorami: organizacjami pozarządowymi, biznesowymi i instytucjami samorządowymi i państwowymi prowadzące do zawiązania partnerstwa lokalnego;
  d. wymianę doświadczeń i informacji o planowanych i wdrażanych projektach na rzecz rozwoju lokalnego
  e. wspieranie inicjatyw poprzez uzgadnianie stanowisk, ustalanie priorytetów,
  f. wolę konsultacji dokumentów mających znaczenie dla rozwoju lokalnego.
 3. Partnerstwo jest jednostką autonomiczną, nieformalną, nie posiadającą osobowości prawnej.
 4. Działalność Partnerstwa opiera się na dobrowolnej pracy członków.

§ 3 WSPÓŁPRACA W RAMACH PARTNERSTWA

 1. Współpraca będzie realizowana na zasadach Partnerstwa, pozostając w zgodzie z najlepszymi praktykami i standardami w tym zakresie.
 2. Komunikacja pomiędzy wszystkimi Członkami Partnerstwa odbywać się będzie poprzez spotkania Członków Partnerstwa, Internet i inne media. Terminy spotkań ustalone zostaną wspólnie przez Członków Partnerstwa nie rzadziej niż raz w kwartale.
 3. W sprawach wymagających współpracy ze stronami trzecimi Członkowie Partnerstwa wybiorą swoich przedstawicieli do rozmów z organami samorządowymi, państwowymi oraz biznesowymi, którzy będą reprezentować Członków Partnerstwa.
 4. Partnerstwo wybiera zwykła większością głosów w głosowaniu tajnym 3-5 przedstawicieli stanowiących Radę Partnerstwa spośród swoich sygnatariuszy na roczną kadencję na podstawie załączonego regulaminu.
 5. Rola członków Rady Partnerstwa jest określona w § 3 punk. 3.
 6. Każda osoba wchodząca w skład Rady Partnerstwa ma obowiązek wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności.
 7. W sprawach branżowych dopuszcza się na czas sprawy, wybór dodatkowych przedstawicieli spośród Członków Partnerstwa, do reprezentowania i do rozmów ze stronami trzecimi.

§ 4. ZASADY PARTNERSTWA

 1. Do podstawowych zasad Partnerstwa należą:
  1. Dobrowolność
  2. Równość
  3. Wspólne cele
  4. Pomocniczość
  5. Efektywność

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PARTNERÓW

 1. Każdy Partner porozumienia zobowiązuje się do:
  1. aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na celu realizację założeń partnerstwa;
  2. stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji;
  3. umieszczania logotypu Partnerstwa oraz informacji o przynależności do Partnerstwa na stronie internetowej;
  4. wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów Partnerstwa uzgodnionych z Partnerami;
  5. do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Partnerstwa, w tym: materiałach edukacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanych w ramach Partnerstwa działań.

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOORDYNATORA

 1. Partnerzy stwierdzają zgodnie, że Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych pełni funkcję koordynatora Partnerstwa, który jest odpowiedzialny za:
  1. koordynowanie działań Partnerstwa;
  2. wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
  3. zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami;
  4. pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją prac Partnerstwa;
  5. gromadzenie informacji o Partnerach niezbędnych do realizacji idei Partnerstwa
  6. promocję i upowszechniania informacji o Partnerstwie
  7. udostępnianie członkom Partnerstwa obowiązujących logotypów do oznaczania Partnerstwa

   Potwierdzenie statutowych organów organizacji:
   …………………………………………………………………………………………………………
   (czytelne podpisy właściwych członków władz organizacji)
   ……………………………………….           ……………………………………….
   (miejscowość, data)                             (stempel organizacji)

Logotyp - RONDO.glogow.pl

Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDOW sprawach informacyjnych oraz organizacyjnych dotyczących działalności Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO – prosimy o kontakt z organizacją koordynującą działania:

Fundacja FLIS

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Umów się na spotkanie

X
X